Teksti: Irma Häkkinen, LCA Consulting Oy

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä -hankkeen päätavoitteena oli koota ja tuottaa muoviteollisuudelle ja sen sidosryhmille tietoa muovien ympäristövaikutuksista ja muovituotteiden roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hankkeen taustalla oli suomalaisen muoviteollisuuden roolin tunnistaminen ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kilpailukyvyn parantaminen. Hanke toteutettiin 10.8.2020-8.9.2021 välisenä aikana.

Miksi hanke toteutettiin?

Hankkeen toteutuksen taustalla oli yhä kasvava yritysten ja kuluttajien tietoisuus ja vaatimus ympäristötiedon, esimerkiksi hiilijalanjälkitiedon, tuottamisesta erilaisille tuotteille. Myös globaalin ilmastokriisin aiheuttamat paineet päästöjä vähentäville muutoksille eri teollisuudenaloilla oli taustalla hankkeen toteuttamiselle.

– Hankkeen starttasi jo ennen koronaa Muoviteollisuus ry:n hallitus. Taustalla oli halu saada osaamista ja ymmärrystä muovien mitattavista ympäristöeduista, kertoo Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja ja hankkeen vastuuhenkilönä toiminut Vesa Kärhä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja elinkaariarvioinnin asiantuntijapalveluita tarjoavan LCA Consulting Oy:n kanssa. Lisäksi tiiviissä yhteistyössä olivat mukana Muovipoli Oy sekä hankkeeseen osallistuneet 11 Suomessa toimivaa muovialan yritystä: Satatuote Oy, Molok Oy, Orthex Group Oy, Uponor Oy, Europak Oy, Ab Plastex Oy, Oy Scantarp Ab, NMC Termonova Oy, Atolli Oy, Ekin Muovi Oy ja Vilpe Oy.

Hankkeen vaiheet ja toteutus

Hanke koostui state of the art (nykytila) -selvityksestä, elinkaariarvioinnin koulutuksista sekä yrityskohtaisista case-selvityksistä. Hankekokonaisuuden toteutti LCA Consulting Oy.

State of the art -työn tulosten myötä yritykset pystyivät laajentamaan ymmärrystään muovituotteiden ympäristövaikutuksista. State of the art -työ koostui muovimateriaalien ja muovituotteiden valmistukselle sekä muovin kierrätykselle tehtyjen LCA-tutkimusten kartoituksesta sekä tutkimustulosten koostamisesta.

Elinkaariarvioinnin koulutuksissa yritykset saivat erittäin kattavan ja laajan tietopaketin elinkaariarvioinnin vaiheista, sen mahdollisuuksista ja haasteista sekä käytännön ohjeita omien elinkaariarviointi- ja hiilijalanjälkiselvitysten toteuttamiseen. Lisäksi koulutuksissa annettiin ohjeita ja vinkkejä yritysten ympäristövaikutustulosten sisäiseen ja eri sidosryhmien väliseen viestintään.

Yrityskohtaisten case-selvitysten myötä osallistujat saivat käytännön kokemuksen hiilijalanjälkiselvityksen toteutuksesta ja sen vaiheista sekä organisaation tai tuotteen ympäristösuorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Hankkeessa mukana olleilta yrityksiltä kysyttiin, mitä hyötyä heille oli hankkeesta ja miten he tulevat käyttämään saamaansa tietoa hankkeesta.

– Saimme tutkittua faktatietoa kierrätysmuovista valmistetun tuotteen hiilijalanjäljestä. Tuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen on Plastexin strateginen tavoite ja markkinoilla kilpailuetu, vastaa Ab Plastex Oy:n toimitusjohtaja Lauri Ant-Wuorinen.

– Opimme perustasolla, mitä asioita tuotteiden elinkaarivaikutusten arviointiin pitää ottaa huomioon ja kuinka prosessi etenee. Opimme myös, missä eri elinkaaren vaiheessa suurimmat kuormitukset syntyvät ja tiedämme paremmin, millaisia vaikutuksia tuotteillamme on ympäristöön. Pystymme myös paremmin seuraamaan ympäristövaikutuksiamme ja saimme uusia mittareita ja kehittämiskohteita, kertoo Oy Scantarp Ab:n tuotekehitys-, laatu- ja ympäristöpäällikkö Kirsi Grahn.

– Hyödynnämme saamiamme tietoja markkinoinnissa ja ympäristöarvojen esille tuonnissa. Kehitämme ympäristömittareitamme ja kohdennamme ensisijaiset toimet niille alueille, joilla on suurimmat vaikutukset ympäristöön, Grahn jatkaa.

Molok Oy:n tuote- ja markkinointijohtaja Samuli Hellemaa kertoo, että hankkeen myötä yritys oppi oman hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen ja niihin eniten vaikuttavat tekijät:

– Tulemme rakentamaan tältä pohjalta CO2-päästöjä vähentävän toimenpideohjelman keskittyen niihin toimiin, joiden kautta parannukset saadaan nopeimmin vaikuttaviksi, Hellemaa toteaa.

Satatuote Oy kertoi asiakkailtaan odotettavan kasvavassa määrin vastuullisuustoimia. Yritys tahtookin auttaa asiakkaitaan ympäristötavoitteiden saavuttamisessa:

– Hanke lisäsi tietoamme LCA laskennan perusteista. Tulemme käyttämään hankkeessa opittuja menetelmiä ja laskentatapoja asiakasprojektien ja omien prosessiemme kehittämisessä, kertoo Satatuote Oy:n avainasiakaspäällikkö Juho Marva.

Hankkeesta kattavasti tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja elinkaariarviointimenetelmän hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä

Hankkeessa tuotettiin laajalti ja monipuolisesti tietoa muoviteollisuuden ja muovituotteiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Lisäksi hankkeessa tuotettiin tietoa siitä, kuinka yritykset voivat vaikuttaa omien tuotteiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, ja millä toimin yritykset voivat omalta osaltaan vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Hyödyntämällä hankkeessa tuotettua tietoa ja oppeja muoviteollisuusyritykset pystyvät myös parantamaan kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla.

– Hanke ylitti odotukset. Nyt osataan ja halutaan kehittää LCA:ta edelleen. Uskon, että kipinä on tarttunut koko toimialaan, Vesa Kärhä toteaa.