Kiertotalouteen siirtyminen luo muovipakkausalalle uudenlaisia osaamistarpeita, joihin voidaan vastata tiedolla ja koulutuksella. Tämä konkretisoituu kuluvana syksynä, kun eurooppalaisten korkeakoulujen ja yritysten yhteisesti tuottama koulutuspilotti käynnistyy lokakuussa 2021 ja tuottaa uusia osaajia kiertotalouden edistämiseen muovipakkausalalla.

Teksti: Marita Hiipakka, TAMK

Kiertotalous- ja kestävyysvaatimukset, sääntelyn kiristyminen, kierrätettävyys tai uusiokäyttö, hiilijalanjälki sekä uusiutuvat ja muovia korvaavat raaka-aineet muovaavat tulevaisuuden muovipakkausalaa ja sen osaamistarpeita. Alan koulutus on kuitenkin vähentynyt, eikä muovipakkauksiin keskittyvää kiertotalouskoulutusta Euroopasta sellaisenaan löydy. PackAlliance-hankkeessa vastataan havaittuun osaamis- ja koulutusvajeeseen koulutusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyöllä. Tavoitteena on nykyaikaistaa korkeakoulujen koulutustarjontaa ja oppia vastaamaan paremmin tuleviin työvoimatarpeisiin.

Koulutuksen teemat nousevat yritysten tarpeista

Hankkeen neljässä osallistujamaassa (Espanja, Italia, Puola ja Suomi) toteutettava PackAlliance-pilottikoulutus ”Specialist in the Circular Economy of Plastic Packaging” käynnistyy lokakuun alussa. Suomessa koulutuspilotista vastaavat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pyroll Pakkaukset Group Oy yhteistyötahojen Suomen Pakkausyhdistys ry ja Ekokumppanit Oy tuella. Pilottikoulutus koostuu erilaisista opetusmoduuleista, joiden teemat ovat valikoituneet hankkeessa tehtyjen yrityshaastattelujen ja -kyselyjen sekä erilaisten taustaselvitysten esiin nousseista asioista.

Koulutuksen teemoissa perehdytään muun muassa uusiin materiaaleihin ja biomateriaaleihin sekä muovipakkausten ekologiseen suunnitteluun ja valmistusprosesseihin. Lisäksi käsitellään muovipakkauksia koskevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä sekä muovipakkausjätteen hallintaa ja kierrätystä. Koulutuksessa paneudutaan myös eri toimijoiden – mukaan lukien kuluttajat ja kansalaiset – viestintään, vuorovaikutukseen ja osallistamiseen. Näin pakkausarvoketjun eri toimijat voivat kokonaisvaltaisesti ja yhdessä suunnitellen toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja muovipakkausteollisuuden kestävyyden ja kiertotaloustoimien edistämiseksi.

Teorian vastapainoksi pilottikoulutus tarjoaa myös kehitys- ja innovaatiomoduulin, jossa monialaiset oppijat pääsevät ratkomaan tiimeinä yrityskumppanien konkreettisia haasteita. Samalla opitaan myös vuorovaikutus- ja projektityötaitoja. Moduuli on mahdollista suorittaa lähitoteutuksena tai vaihtoehtoisesti kansainvälisessä vaihdossa toisessa osallistujamaassa. Suurin osa opiskelijoista on alustavien tietojen mukaan suorittamassa kuitenkin myös tämän moduulin verkkoympäristössä.

Monialaisia opiskelijoita

Pilottivaiheen koulutukseen eri osallistujamaista otetaan mukaan yhteensä 60–80 opiskelijaa. Hakuajan loppuun mennessä lähes 100 taustoiltaan ammatilliselta tai koulutustaustaltaan erilaista hakijaa osoitti kiinnostustaan koulutukseen. Hakijat olivat pääasiassa valmistumassa olevia tai vastavalmistuneita, mutta koulutukseen saadaan osallistujia myös yrityselämästä. Tämä lupaa hyvää verkostoitumisen ja monialaisen asiantuntijuuden kasvun kannalta.

– Muovipakkaukset eivät ole häviämässä mihinkään, mutta monestakin syystä on välttämätöntä ja väistämätöntä pyrkiä kiertotalouden edistämiseen monilla rintamilla. Yhdistyksen tapahtumissa ja MuoviPlast-julkaisuissakin tämä on näkynyt ”pyytämättä” eli raaka-ainevalmistajien, konetoimittajien ja muovituotteiden valmistajien strategioihin on tullut yhä vahvemmin mukaan kiertotalousteema. Jotta voimme pysyä ajan hermolla, meidän pitää saada ajantasaista tietoa, jota voimme välittää myös jäsenillemme. Tästä koulutuksen etenemisestä on tarkoitus kertoa tulevissa MuoviPlast-lehdissä, kertoo Muoviyhdistys ry:n toimitusjohtaja Vesa Taitto, joka on yksi koulutukseen osallistujista.

Yhteistyötä ja elinikäistä oppimista

PackAlliance-hankkeessa on koulutuspilotoinnin lisäksi työn alla eurooppalaisen hub-verkoston luonti. Se tulee edistämään korkeakoulujen ja alan teollisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja tarjoaa verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuuksia sekä työpajoja, joihin kaikki muovipakkausalan toimijat voivat osallistua. Hubit mahdollistavat myös koulutusorganisaatioiden ja yritysten kehitysprojekteja, joissa monialaiset opiskelijatiimit voivat tarjota yrityksille ja hankkeille monipuolista ja rohkeaa osaamistaan yrityksen toimeksiannon ratkaisemiseksi. Vastaavasti opiskelijat saavat kokemusta yrityksen toiminnasta.

PackAlliance-koulutuspilotista saatujen kokemusten jälkeen koulutus muokataan lopulliseksi MOOC-toteutukseksi (Massive Open Online Course), jolle kuka tahansa voi rekisteröityä oppimaan uutta muovipakkausalan kiertotaloudesta. Kurssit tulevat palvelemaan jatkossa myös korkeakoulujen jatkuvan oppimisen kokonaisuuksia.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.packall.eu/

Kuva: Pyroll Pakkaukset Group Oy