Teksti: Mika Mustakangas, Patria Aerostructures Oy, Komposiittijaosto pj Pirjo Pietikäinen, Muoviteollisuus ry, Komposiittijaosto

Kuvat: Muoviteollisuus ry

Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaoston vetämänä luotu KiMuRa-hanke (Kierrätetty Murskattu Raaka-aine) tähtää toimivan muovikomposiittijätteen keräyksen ja hyötykäytön järjestämiseen Suomessa. Hankkeelle on haettu tukea Ympäristöministeriöltä. Hanke toteuttaa usealla tavalla Muovitiekartan (https://muovitiekartta.fi/) päämääriä. Tätä kirjoitettaessa odotellaan Ympäristöministeriön palautetta hakemukseen ja tukipäätöstä hankkeelle.

Hankkeessa demonstroidaan tehokas ja asianmukainen tapa lajitella yritysten komposiittituotteiden tuotannossa syntyvä jäte sekä syntyvän jätteen reitit jätteen murskaamolle. Tällä hetkellä muovikomposiittijätteelle ainoa taloudellinen, teknisesti valmis ja teollisesti toteutettava kierrätystapa on sen hyödyntäminen sementin valmistuksessa. Toimivan kiertotalouslogistiikan kautta voidaan kerättävää jätettä tulevaisuudessa hyödyntää muissakin komposiittikierrätysprosesseissa, kunhan ne kehittyvät teollisen toiminnan tasolle.

Tärkeänä hankkeen voimavarana on koko toimintaketjun mukaan ottaminen aina jätteen syntypaikalta sen hyödyntäjään asti. Hankkeeseen osallistuu komposiittiyrityksiä eri puolilta Suomea, mikä tukee tiedon kulkemista paikallisesti. Finnboat ry ja Suomen tuulivoimayhdistys ry ovat mukana tärkeinä käytöstä poistuvan End-of-life (EOL) puolen toimijoina, joiden piirissä tarve muovikomposiittijätteen tehokkaalle käsittelylle on ilmeinen. Kiertotalousyritys Kuusakoski Oy sekä sementinvalmistaja Finnsementti Oy toteuttavat hankkeessa käytännön materiaalilogistiikan, -käsittelyn sekä -hyötykäytön prosessin eri vaiheissa. Kattavan ja toimivan logistiikkaketjun synnyttäminen on tärkeää, koska alan teollisuutta on laajalti ympäri Suomea.

Hankkeessa kertyvän tiedon pohjalta voidaan luoda pohjaa kuluttajilta tulevan muovikomposiittijätteen (esim. veneet) keräyslogistiikalle. On myös tärkeää, että hankkeen tulokset luovat perustaa lähitulevaisuudessa kasvavalle tuulivoimaloiden lapojen kierrätystarpeelle, joka on edessä tuulivoimaloiden tullessa käyttöikänsä päähän. Käytöstä poistuvien tuotteiden kierrätyksessä tarvittavien purkutoimintojen ja purussa syntyvien materiaalivirtojen käsittelyyn ei tässä hankkeessa oteta kantaa.

Elinkaarensa päähän tulleille komposiittituotteille ei Suomessa toistaiseksi ole yhtenäistä jätteenkäsittelymallia. Yrityksissä syntyvä muovikomposiittijäte menee joko sekajätteen mukana polttoon tai määräaikaisella erikoisluvalla kaatopaikalle. Toimiva kierrätysjärjestelmä edellyttää kaikkien tahojen yhteistoimintaa. Toimintamallin tulee olla teknistaloudellisesti järkevä kaikkien toimijoiden näkökulmasta.

Muovikomposiittijätteen kokonaismäärät ovat suhteellisen pieniä muihin yhteiskunnassa syntyvien jätteiden määriin verrattuna. Ala on vastuullinen ja haluaa rakentaa toimivan ja taloudellisen tavan kierrättää jätteensä. Kiemura-hankkeeseen osallistuvat komposiittiyritykset ovat sitoutuneet kehittämään sisäistä kierrätystään. Joissain yrityksissä komposiittituotannon jätteet erotellaan jo nyt muusta jätteestä, mutta osalla hankkeen yrityksistä on edessään hankkeen aluksi sisäisen jätelogistiikan kehitystyötä ja henkilökunnan kouluttaminen uusille toimintatavoille. Erityisen tärkeää on tunnistaa materiaalit, jotka eivät sovellu sementinvalmistusprosessiin. Esimerkiksi hyödynnettävän jakeen PVC-pitoisuudelle on tiukat rajat. Kiemura-hankkeesta saadut tulokset auttavat luomaan toimivan pohjan tulevaisuuden muovikomposiittijätteen hyödyntäjille, kun pyritään kiertotalouteen perustuvien materiaalien entistä tehokkaampaan kierrättämiseen.

Hankkeen aikana luodaan ja pilotoidaan muovikomposiittimateriaalien kierrätystoimintamalli, tarvittavat lajittelujärjestelyt yrityksissä sekä jätteen kiertotalouslogistiikassa että materiaalihyötykäyttö rinnakkaisprosessoinnissa sementin valmistuksessa. Tavoitteena on kustannustehokas järjestelmä, joka mahdollistaisi komposiittijätteen kierrättämisen koko maassa. Hanke on tarkoitus toteuttaa 2022 syyskuuhun mennessä. Hankkeella on käytössään Muoviteollisuus ry:n ja muiden osallistuvien yhdistysten tehokkaat tiedotuskanavat hankkeen aikaiseen ja sen jälkeen tulevaa tiedon jakamista varten.

Lisätietoja hankkeesta antavat:

Mika Mustakangas (mika.mustakangas@patriagroup.com) ja Pirjo Pietikäinen (pirjo.pietikainen@plastics.fi).

Muoviteollisuus ry:n Komposiittien kierrätysopas löytyy
yhdistyksen verkkosivuilta https://www.plastics.fi/julkaisut/