Muoviyhdistys on mukana osatoteuttajana kolmivuotisessa Lahden ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa, jonka rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto. Päijät-Häme tunnetaan kiertotalousosaajana ja siihen halutaan panostaa jatkossakin.

Teksti: Vesa Taitto

Euroopan Unioni on päivittänyt biotalousstrategiaansa, jossa korostetaan bio- ja kiertotalouden yhdistämisen tärkeyttä tulevaisuudessa. Päijät- Häme on päivittänyt maakunnan kiertotalouden tiekarttaa, jonka sisällöissä nousivat esiin mm. ravinnekiertojen tehostaminen ja biotuotteiden kehittäminen. Tämän tarpeen pohjalta on suunniteltu yhteishanke biopohjaisten materiaalien hyödyntämisen edistämiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Muoviyhdistyksen lisäksi ovat Lappeenrannan- Lahden teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Päijät- Hämeen Jätehuolto Oy. Tavoitteena on edistää kestävää biokiertotaloutta, kehittää siihen liittyviä ratkaisuja ja luoda uutta liiketoimintaa Päijät- Hämeeseen. Hankkeessa viedään eteenpäin neljää sisältökokonaisuutta, joilla edistetään maakunnan profiloitumista biokiertotalouden kansainvälisenä toimijana. Sisältökokonaisuudet ovat:

— Biojätekeräyksen tehostaminen

— Orgaanisen jätteen hyödyntäminen biohajoavien tuotteiden raakaaineena

— Biopohjaisten muovien mahdollisuudet

— Alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuudet ja

biogeenisen hiilidioksidin käytön edistäminen.

Muoviyhdistys ry vastaa sisältökokonaisuudesta 3) eli biopohjaisten muovien mahdollisuuksista. Päijät-Hämeessä toimii lukuisia muovialan yrityksiä. Muoveihin liitetyt ympäristöasiat ovat aiheuttaneet paineita muoviteollisuuden uusiutumiseen, mutta toisaalta ne ovat myös mahdollisuus kasvattaa kannattavaa liiketoimintaa. EU:n strategiassa (16.1.2018) painotetaan kierrätettäviin ja biopohjaisiin muovituotteisiin siirtymisen tärkeyttä. Tämän vuoksi tarvitaan syvällisempää tietoa mahdollisuuksista siirtyä uusiutuviin ja/tai kierrätettyihin muovien raaka-aineisiin. Pitkäikäiset muovituotteet voivat toimia hiilinieluina ja auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta tätä kokonaisuutta ei tunneta vielä tarpeeksi hyvin. Muovialan teollisten yritysten asiakaskunnasta tulee lisääntyvää painetta tuoda markkinoille bio- tai kierrätyspohjaisia tuoteratkaisuja, mutta haasteina on mm. taloudellisia ja teknisiä tekijöitä. Kierrätettävyys pitää ottaa myös jatkossa paremmin huomioon jo tuotteen suunnitteluvaiheessa.

Hankkeen tarkoituksena on madaltaa yritysten kynnystä käyttää biopohjaisia ja/tai kierrätettyä muovia tuotannossa. Siinä kartoitetaan tarvetta biopohjaisten ja uusiomuovien käyttöedellytyksistä tulevaisuudessa haastattelemalla valmistavia yrityksiä, raakaainevalmistajia, konevalmistajia ja tutkimuslaitoksia. Tarkoituksena on selvittää, mitä toimenpiteitä tarvitaan edellytysten parantamiseksi.

Biopohjaisten ja uusiomuovien ympäristövaikutuksia Tutkii Lappeenrannan-Lahden yliopisto (LUT) tarkoituksenaan antaa alueen toimijoille lisätietoa tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutuksista. Uusiutuvat raaka-aineet voivat toimia hiilinieluina. LUT:in avulla tuotetaan tietoa siitä, mitkä olisivat kiinnostavia pilotteja testaamiseksi esimerkiksi ruiskuvaluyritysten kanssa. Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä monien toimijoiden, esimerkiksi New Plastics Centerin kanssa.

Biokiertotalouden tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalimahdollisuuksien työpaketista vastaa Lahden ammattikorkeakoulu. Työpaketin toteuttamisen yhteistyökumppanina on myös Muoviyhdistys. Hankkeessa tarkastellaan tulosten perustella kahden lupaavimman ja kiinnostavimman tapauksen liiketoimintapotentiaalia. Päijät-Hämeen alueen osalta laaditaan myös EU:n lainsäädäntöä ennakoiva tarkastelu, joka kattaa vähintään kaksi eri biokiertotalouden osa-aluetta, esimerkiksi uudet biopohjaiset tuotteet.

Päijät-Hämettä profiloidaan ja biokiertotalouden kansallisena ja kansainvälisenä toimijana. Hankkeen tuloksista ja uusista ratkaisuista viestitään alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla mm. asiantuntijapuheenvuoroissa, seminaari- ja konferenssiesitelmissä ja messuilla.