Teksti ja kuvat: Vesa Taitto

Valkeakoskella järjestettiin 13.5.2019 seminaari ja tulevan oppaan kommentointipäivä kaikille kemikaaliputkistojen kanssa tekemisissä oleville. Päivän olivat alustaneet ja valmistelleet Tukes, Muoviteollisuus ry, tarkastuslaitokset ja Plasthouse Oy.

Muoviteollisuudessa on huomattu, että kestomuovisten kemikaaliputkistojen toteutusvaatimuksia ja käytäntöjä pitäisi selkeyttää. Kaikille alan toimijoille olisi eduksi toimia samojen käytäntöjen ja ohjeistusten mukaisesti. Muoviteollisuus ry:n kokoama neuvottelukunta on laatinut oppaan, jonka tarkoituksena on avustaa muovisten putkistojen käyttäjiä, asentajia, valmistajia, ostajia ja projektihenkilöstöä. Oppaassa kerrotaan viranomaismääräyksistä sekä hyvistä käytännöistä määräyksiä noudatettaessa. Sen tarkoituksena on täydentää Tukesin ”Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset”- opasta muoviputkistojen osalta.

Seminaaripäivän vieraat toivotti tervetulleeksi Plasthouse Oy:n Martti Luhtala, jonka jälkeen Muoviteollisuus ry:n Vesa Kärhä kertoi tämänkaltaisen toiminnan olevan osa Muoviteollisuus ry:n perustehtävää. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää suomalaisen muoviputkiosaamisen kilpailukykyä. Selkeyttävä ja ryhdikäs ohjeisto on minimitavoite, mutta tulevaisuudessa olisi toivottavaa saada jatkuvuutta pidemmälle menevällä organisoinnilla.

Tukesin Sanna Pietikäinen esitteli kemikaaliputkistoa koskevia nykyisiä lainsäädäntövaatimuksia sekä pääkohtia Tukesin kemikaaliputkisto- oppaasta. Muoviteollisuus ry:n puheenjohtajistoon kuuluva Fluorotechin Christian Sundberg kertoi oppaan tekemisen motiiveista. Noin kolme vuotta sitten hän oli ollut yhteydessä Muoviteollisuuden suuntaan. Huolena oli osaamisen katoaminen alalta sekä erityisesti turvallisuusasiat, minkä vuoksi tämänkaltainen opas olisi toivottavaa.

Kiwa Inspectan Juha Purje antoi katsauksen kemikaaliputkistojen säädöksiin ja määräyksiin. EU:n painelaitedirektiivin (PED, Pressure Equipment Directive) myötä tuli kaikissa EU- ja ETA-maissa samanlaiset uusia painelaitteita koskevat määräykset vuonna 1999. Direktiivi uusittiin 2016.

Martti Luhtala esitteli tulevan oppaan sisällön pääkohdat. Oppaassa käsitellään mm. kemikaaliputkistoja koskevat lait, säädökset, viranomaisohjeistukset ja standardit. Kemikaaliputkistot pitää valmistaa vähintään painelaitteiden luokan I vaatimusten mukaisesti, ja valmistajan vastuulla on valvonta ja vaatimustenmukaisuus. Olennainen osa opasta on valmistajan oma pätevöintimenettely hitsausmenetelmille ja henkilöstölle.

WinNovan Olli Keränen esitteli pääkohdat SFS-EN13067 -standardista, joka koskee muovihitsaajan pätevöintiä. Standardi esittäätaulukon muodossa materiaalin, hitsausprosessin ja tuotemuodon mukaan koekappaleen mitat ja testauksen. Taulukossa esitetään myös pätevyysalueet.

Seminaarin aikana tuli paljon kysymyksiä ja keskustelua, mikä osoitti selkeästi sekä oppaan että kommentointipäivän tarpeen. Kaikkiin kysymyksiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia ja ensimmäinen versio oppaasta ei varmaankaan ole täydellinen. Joka tapauksessa yksimielisyys on, että on järkevää lähteä liikkeelle jollain versiolla kuin hienosäätää sitä loputtomiin. Se on kuitenkin paljon parempi vaihtoehto kuin olla ilman opasta. Martti Luhtala ottaa palautteen vastaan oppaaseen tarvittavista täsmennyksistä ja kokoaa ne yhteen. Muoviteollisuus ry viestii asiasta, kun opas on valmis julkaistavaksi.