Muoviteollisuus ry oli kutsunut jäsenensä sääntömääräiseen syyskokoukseen tiistaiksi 28.11.2017 tapahtumatalo Bankiin Helsinkiin. Kokouksen yhteyteen oli järjestetty keskustelutilaisuus ajankohtaisista asioista kuten Euroopan Unionin muovistrategiasta sekä teollisuuden toimista mikromuoveihin, kierrätykseen ja muovien säätelyyn liittyen.

Muoviteollisuus ry:n syyskokous

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Ahola-Luttila ja sihteeriksi Vesa Kärhä, joka esitteli myös vuoden 2018 meno- ja tuloarvion. Muoviteollisuuden hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuodelle 2018 Kimmo Kedonpää. Varapuheenjohtajina jatkavat Jari Lehtimäki ja Kristiina Ketomäki. Kokouksen aluksi Kimmo Kedonpää kertoi muovialalla olevan positiivinen vire ja mittarit näyttävät olevan oikeaan suuntaan menossa.

PlasticsEurope – muovialan haasteet ja mahdollisuudet Euroopassa

Välittömästi syyskokouksen jälkeen aloitti puheenvuoronsa PlasticsEuropen aluejohtaja Kim Christiansen, joka piti mielenkiintoisen esityksen muovialan haasteista ja mahdollisuuksista Euroopassa. PlasticsEurope edustaa muoviteollisuutta alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla.

Jokaisen jokapäiväiseen elämään kuuluu muovi, jonka avulla voidaan käyttää resursseja tehokkaammin. Haitallinen kokonaisympäristövaikutus voisi olla jopa neljä kertaa suurempi, jos muoveja ei käytettäisi lainkaan. Lähivuosikymmeninä globaali väestönkasvu aiheuttaa suuria haasteita ympäristölle, rakentamiselle, energiantarpeelle ja ruoan saatavuudelle. Vuonna 2030 arvioidaan olevan kahdeksan miljardia ihmistä ja kaksi miljardia autoa. Muovilla on oma tärkeä roolinsa, jotta kaikkiin haasteisiin pystytään vastaamaan. Samalla pitää tiedostaa muovin ympäristöriskit.

EU:n muovistrategia – kierrätys on kuningas

EU on suunnitellut kunnianhimoisen kiertotalouspaketin, jolla aiotaan kehittää EU:sta kestävä, vähän hiilidioksidipäästöjä tuottava ja resurssitehokas talous. Tällä tavoin pyritään hakemaan uusia kilpailuetuja kestävän kehityksen periaattein. Paketissa on mukana pakottavaa lainsäädäntöä eli jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivi. Siihen kuuluu myös toimenpidesuunnitelma ja muovistrategia, mutta on muistettava nykyisen komission valtakauden päättyvän 2019. Kukaan ei vielä tiedä, mitkä tulevat olemaan uuden komission painopistealueet.

Strategian lähtökohtana on nykytilanne, jossa on suuri riippuvuus fossiilisista raaka-aineista, vähäinen kierrätettävyysaste ja huomattava ympäristökuormitus. Visiona on aikaansaada dynaaminen ja kilpailukykyinen kierrätykseen perustuva teollisuus, joka aikaansaa työtä ja talouskasvua. Euroopassa pitää olla kansalaisten, yritysten ja hallitusten tuki kestävämmällä pohjalla olevalle muovin tuotannolle ja kulutukselle. Tavoitteisiin voidaan päästä parantamalla kierrätyksen kannattavuutta ja laatua sekä hillitsemällä jätemäärää. Luonnollisesti tarvitaan myös investointeja ja kierrätysinnovaatioita. Kierrätysteollisuudella ja kestävällä tuotannolla on suuret liiketoimintamahdollisuudet lähivuosien aikana EU:ssa ja globaalisti.

Valtamerten roskaantuminen

Kansalaisjärjestöt, media ja tiedeyhteisö rummuttavat julkisuudessa yhä voimenevin äänenpainoin merien muoviongelmasta. Muovit hajoavat yhä pienempiin palasiin valon, suolan ja aaltojen vaikutuksesta. Mikromuoveja voi esiintyä planktonissa ja kaloissa. Isommista muovipaloista voi aiheutua merieläimistölle ruoansulatuskanavaongelmia. Voiko teollisuus tehdä tälle asialle jotain? Ainakin pellettihävikkiin pystytään vaikuttamaan. Raaka-aineen valmistajilla, prosessoijilla ja logistiikan eri toimijoilla on kaikilla oma roolinsa hävikin muodostumisessa. Koko ketju valmistajalta asiakkaalle täytyy olla valvonnassa. Tällä hetkellä arviolta 600 tonnia pelkästä tuotannosta kulkeutuu mereen, mikä tarkoittaa 30 miljardia muovipellettiä.

Operation Clean Sweep®on kansainvälinen ohjelma, jolla pyritään estämään pelletien kulkeutuminen vesistöön tuotanto- ja toimitusketjun eri vaiheissa. Toimenpiteet ovat samoja kuin missä tahansa kehittämisessä; koulutusta, toimintaohjeita, auditointeja, sääntöjen ja lakien noudattamista sekä motivointia.