”Hyvä Tietää Muovista” on MuoviPlast-lehdessä jo vuodesta 2012 lähtien ilmestynyt artikkeleiden sarja, joissa esitellään perustietoa tavallisimmista muoveista.

Teksti Ulf Bruder / Brucon Ab, käännös Erik Lähteenmäki / Polymerik Oy.

 • Plastteknik Ab:n Göteborgissa 1950-luvulla käytössä ollut ruiskuvalukone. Sulkumekanismi oli polviniveltyyppiä, joka on yleinen rakenne vielä nykyäänkin.
 • Moderni Engel-merkkinen ruiskuvalukone. Koneessa on hydraulinen polvinivelsulkuyksikkö.
 • * Ruiskuvalettu turvavyön lukko-osa, jossa kromatun metalliosan päälle on ruiskuvalettu tekninen muovi.
 • ** Ruiskuvalettu auton puskuri. Kappaleella on nk. A-pinta joka on maalattu saman väriseksi kuin auton kori.
 • Kiinteä muottipuolisko. Muotti on kaksipesäinen, eli jokaisella iskulla valmistuu kaksi kappaletta.
 • Pyörivä muotti erikoisvetosauvan tekoon. Ensin ruiskutetaan ensimmäinen raaka-aine (kuvassa vaalea) kahteen pesään joiden välissä muotissa on pieni keerna. Kun muotti pyöräytetään toiseen asentoon ei keernaa ole ja tähän väliin voidaan ruiskuttaa toinen raaka-aine.
 • Granulaatti syötetään sulatussylinterin alkupäähän raaka-aineannostelijalla, joka imee raaka-aineen alipaineen avulla raaka-ainesäiliöstä tai kuivaajasta.
 • VW-moottorin putki valmistettu vesiavusteisella ruiskuvalulla. Tässä etuina lyhyt jaksoaika ja tasainen seinämäpaksuus. Kuva: DuPont

Ruiskuvalu on selvästi yleisin muovien työstömenetelmä. Tällä menetelmällä voidaan valmistaa tuotteita sekä kesto- että kertamuoveista. Tässä osassa keskitytään kestomuovien työstöön.

Historia

Jo vuonna 1872 amerikkalaiset Hyattin veljekset patentoivat menetelmän ja alkoivat valmistaa biljardipalloja selluloidista. Ensimmäiset ruiskuvalukoneet olivat niin kutsuttuja mäntäkoneita,joissa muoviraaka-aine täytettiin lämmitettyyn sylinteriin. Kun muovi oli sulanut se puristettiin muottiin männän avulla. Muun muassa ensimmäiset ruotsalaiset muovin työstäjät Celluloid (nykyisin (Placell), Orionplast, Bladhs Plast, Plastteknik ja Konstruktionsbakelit aloittivat kaikki kestomuovien ruiskuvalun 1940-luvulla mäntäkoneilla. Ensimmäiset sulatusruuveilla varustetut, nykyäänkin käytettävät koneet, tulivat vasta 1950-luvulla. Yli 60 vuotta sitten Ruotsissa oli ainoastaan kourallinen ruiskuvalun pioneereja kun niitä nykyään lasketaan olevan noin 500.

Se että ruiskuvalusta on tullut nykypäivänä kestomuovien tavallisin työstömenetelmä johtuu sen tarjoamista suurista kustannuseduista verrattuna perinteiseen leikkaavaan työstöön tai perinteiseen metallin valuun. Menetelmä on myös kehittynyt huimasti viimeisen 50 vuoden aikana ja on tänä päivänä täysin tietokoneilla ohjattu.

Ruiskuvalu on täysautomaattinen Syklinen prosessi jossa useimmiten jokaisella iskulla valmistuu valmis kappale.

 • Tuotteet voivat olla hyvinkin monimutkaisia eivätkä vaadi mitään jälkityöstöä.
 • Tuotantonopeus on korkea (ohutseinämäisten pakkausten jaksoaika ainoastaan 3-4 sekuntia).
 • Mahdollisuus valmistaa kaikkea muutaman millimetrin kokoisista tarkkuusosista (esim. rannekellojen hammaspyörät) suuriin kuorma-autojen korin osiin (pituus yli 2 metriä).
 • Seinämäpaksuus voi olla muutamasta millimetrin kymmenesosasta yli 20 mm paksuihin seinämiin.
 • Useita eri muoviraaka-aineita voidaan yhdistää samaan kappaleeseen (esim. pehmeä tartuntapinta jäykässä kahvassa).
 • Muovia voidaan ruiskuvalaa metalliosien päälle*.
 • Tuotteiden pinnanlaatu voi olla kaikkea maalattavaksi tai kromattavaksi soveltuvasta A-pinnasta lähtien kaikkiin erilaisiin kuviopintoihin asti**.
 • Prosessi on helposti automatisoitavissa, mikäli jälkikäsittely on tarpeellinen (valukanavan poisto, asennus, hitsaus, pintakäsittely).
 • Valukanavat tai huonot kappaleet voidaan kierrättää takaisin prosessin raaka-aineeksi.

Rajoitukset

Jos ruiskuvalusta pitäisi keksiä joitain huonoja puolia, niin siinä tapauksessa voidaan mainita, että prosessi vaatii suhteellisen kalliin varustuksen (kone ja muotti). Ollakseen taloudellisesti järkevä on sarjakoon oltava tarpeeksi suuri. Toinen ongelma saattaa olla kappaleiden kutistuminen muotin pesän kokoon verrattuna. Tuotteiden suunnittelussa on myös huomioitava tarpeeksi suuri päästökulma 0,5-1⁰, jotta tuotteiden irroittaminen muotista onnistuu.

Ruiskuvalukone

Ruiskuvalukone koostuu periaatteessa kahdesta osasta ruiskutusyksiköstä, johon muoviraaka-aine johdetaan ja jossa se plastisoidaan sekä sulkuyksiköstä, johon muotin molemmat puoliskot on kiinnitetty. Sulkuyksikön avulla muottia avataan ja suljetaan. Lisäksi koneessa on ohjausyksikkö, jonka käyttöpaneelin kautta itse ruiskuvaluprosessin ajoarvot syötetään.

Ruiskutusyksikkö

Ruiskutusyksikkö koostuu suppilosta tai raaka-aineen syöttölaitteesta lämmitysvastuksilla lämmitettävän sulatussylinterin alkupäässä. Sulatussylinterin sisällä on plastisointiruuvi, joka joko pyörii ja annostelee muoviraaka-ainetta tai liikkuu lineaarisesti ja toimii männän tavoin työntäen muoviraaka-aineen muottiin. Ruuvin kärki on varustettu palautussululla, jonka tehtävänä on estää materiaalia virtaamasta takaisin ruiskutuksen aikana. Sylinterin päässä on suutin, joka on painettu muottia vasten. Ruiskutuksen aikana materiaali virtaa plastisointisylinteristä suuttimen kautta muottiin.

Sulkuyksikkö

Muotti koostuu normaalisti kahdesta puolikkaasta (kolmesta osasta kerrostyökaluissa). Se muottipuolisko, jossa valukanava sijaitsee, kiinnitetään kiinteään muottipöytään. Toinen muottipuolisko, johon ulostyöntömekanismi on rakennettu, kiinnitetään koneen liikkuvaan muottipöytään. Sulkuyksikkö on perusperiaatteeltaan hydraulisylinteri yhdistettynä polvinivelmekanismiin tai suurempi ja voimakkaampi suoraan sulkeva hydraulinen sylinteri, joiden tehtävänä on liikuttaa liikkuvaa muottipöytää, jolloin muotti sulkeutuu ja aukeaa.

Ruiskuvalujakso

Ruiskuvalujakso alkaa muotin sulkemisella, jonka jälkeen plastisoitu muoviraaka-aine voidaan ruiskuttaa suuttimen läpi muottiin. Vaihetta kutsutaan ruiskutusvaiheeksi. Plastisointiruuvi ei pyöri ruiskutuksen aikana vaan se liikkuu lineaarisesti hydrauliikan avulla toimien mäntänä. Plastisointiruuvin kärjessä palautussulku estää sulan massan virtaamisen takaisin ruuvin kierteisiin.

Ruiskutuksen ja jälkipaineen aikana plastisointiruuvi ei pyöri vaan liikkuu eteenpäin toimien mäntänä. Annostusvaiheen aikana plastisointiruuvi pyörii ja liikkuu taaksepäin ruuvin eteen kertyvän plastisoidun muoviraaka-aineen painamana. Palautussulku on annostusvaiheen aikana auki. Muotin avauksen, ulostyönnön ja muotin sulun aikana ruuvi on paikallaan taka-asennossaan.

Jälkipainevaiheen aikana ruuvi ei pyöri, mutta on korkean paineen (50–100 MPa) alaisena. Se liikkuu hiljaa muutaman millimetrin eteenpäin syöttäen muottiin lisää muoviraaka-ainetta kun muotissa oleva muoviraaka-aine jäähtyy. Syy jälkipaineen tarpeellisuuteen on kuuman muovisulan ja jäähtyneen kiinteän muovin suuressa ominaistilavuuden erossa (osakiteisillä muoveilla jopa 20%). Tilavuusero on kompensoitava jäähdytysvaiheen aikana syöttämällä muottiin lisää sulaa muoviraaka-ainetta, jotta tuotteeseen ei synny imujälkiä tai sisäisiä onkaloita.

Jäähdytyksen aikana, jälkipainevaiheen jälkeen, ruuvi pyörii ja syöttää ruuvin eteen uutta sulaa muoviraaka-ainetta. Ruuvin pyörimisnopeus on sovitettava muoviraaka-aineen sulaviskositeetin mukaan siten että ruuvin harjojen ja sylinteriseinämän väliin ei synny liian suurta leikkausnopeutta. Leikkautuminen synnyttää kitkalämpöä ja jos se on liian voimakasta, saa se aikaan muoviraaka-aineen termistä hajoamista. Kun annostusvaihe on päättynyt voidaan muotti avata ruiskuvalettaessa osakiteisiä muoveja. Yleensä on kuitenkin tapana lisätä pieni varmuusmarginaali (0,5 – 1 s), jotta annostusajassa tapahtuvat vaihtelut saadaan kompensoitua. Amorfisilla muoveilla asetetaan pitempi taukoaika, jotta kappale on tarpeeksi jäykkä ja kestää ulostyönnön. Avaus-, ulostyöntö- ja sulkuvaiheeseen kuluu muutamia sekunteja vaikka käytettäisiinkin robottia kappaleiden noutamiseen muotista.

Vaihtoehtoisia ruiskuvalumenetelmiä

Viimeisten vuosikymmenien aikana on ruiskuvaluprosessia kehitetty siten, että eri muoviraaka-aineita voidaan yhdistellä samassa kappaleessa tai valmistaa paksuseinämäisiä kappaleita, jotka ovat sisältä onttoja tai vaahdottaa muoviraaka-ainetta sisäisesti. Muottiin voidaan myös viedä kalvoja, jolloin valmiin kappaleen pinnalla on kuva tai tekstiä, tekstiilipinta tai puujäljitelmä.

Monikomponettiruiskuvalu

Tavallisin erikoismenetelmä on kahden eri raaka-aineen yhdistäminen vaikka useampiakin muoviraaka-aineita voidaan ruiskuvalaa samalla jaksolla. Monikomponettiruiskuvalussa käytetään erikoiskoneita, joilla on oma plastisointisylinteri jokaista käytettävää raaka-ainetta kohden.

Tavallinen menetelmä monikomponettiruiskuvalussa on pyörivien muottien käyttö. Muotit ovat erittäin kalliita, mutta säästävät paljon aikaa verrattuna esimerkiksi toiseen vastaavaan menetelmään, jossa kappaleet siirretään ensimmäisestä pesästä toiseen robotilla.

Ruiskuvalussa voidaan valmistaa myös onttoja kappaleita. Siinä tapauksessa muuten normaali ruiskuvalukone on varustettava ylimääräisellä ruiskutuslaitteistolla, jolla muotin sisään täytetyn muovisulan keskelle ruiskutetaan kaasua (useimmiten typpi tai hiilidioksidi) tai vettä. Koneessa on oltava sulkusuutin, jotta kaasu tai vesi ei mene plastisointisylinteriin.

Käytössä on useita eri menetelmiä, joissa kaasu tai vesi ruiskutetaan joko sylinterin päässä olevan erikoisuuttimen tai venttiilien kautta suoraan muottipesään. Tietyissä tapauksissa muottipesä täytetään ensin kokonaan muovisulalla, sitten avataan niin kutsutut ylitäyttötaskut ja annetaan kaasun tai veden muodostaa rakko keskelle kappaletta ja samalla työntää vastaava määrä muovia ulos ylitäyttötaskuihin. Vesiavusteisen ruiskutuksen etuina kaasun käyttöön on paljon lyhyemmät jaksoajat ja parempi pinnanlaatu kappaleen sisäpuolella. Kaasuavusteisella ruiskuvalulla voidaan alentaa sulkuvoiman tarvetta, koska korkea jälkipaine voidaan korvata alhaisemmalla kaasun paineella. Tämä heikentää kuitenkin jonkin verran kappaleen pinnanlaatua. Kaasu voidaan myös jakaa pieniin kupliin ja saada sillä aikaiseksi vaahdotus kappaleen sisään. Tätä varten on olemassa useita menetelmiä, joista tunnetuin on Mucell-menetelmä.